• :
  • :
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế xét hợp đồng lao động đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non năm học 2020 -2021

UBND HUYỆN CAN LỘC                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN SƠN LỘC                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                 Sơn lộc, ngày 26 tháng 8 năm 2020

                                     

                                                                                     QUY CHẾ 

Xét tuyển hợp đồng lo động đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non năm học 2020 -2021

( Ban hành kèm theo Quyết định số...../QĐ-MN ngày 26 tháng 8 năm 2020)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

    

1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, đối tượng, thủ tục, hồ sơ, nội dung xét hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2020-2021.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với giáo viên mầm non đã được UBND huyện đồng ý cho các trường hợp đồng năm học 2019-2020 và các giáo viên, sinh viên tham gia thi tuyển dụng GVMN huyện Can Lộc năm học 2019-2020 có kết quả sát hạch vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên (sau khi đã cộng điểm ưu tiên); các giáo viên đã được UBND huyện có văn bản đồng ý cho các trường ký hợp đồng làm việc năm học 2019-2020, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên theo Luật Giáo dục 2019 có nhu cầu hợp đồng làm việc và Hội đồng xét hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2020-2021.

Phần II

NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, HỒ SƠ

VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

1. Nguyên tắc xét hợp đồng

Tổ chức xét hợp đồng giáo viên đảm bảo đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho giáo viên. Góp phần duy trì ổn định kế hoạch phát triển quy mô trường lớp, đảm bảo đầy đủ điều kiện để phục vụ tốt cho công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trong trường mầm non.

          Thực hiện công khai kế hoạch hợp đồng giáo viên, đảm bảo nắm rõ:“đối tượng, chỉ tiêu hợp đồng, thời gian hợp đồng, phương thức hợp đồng và trách nhiệm trong công tác xét hợp đồng, quy chế xét hợp đồng”

          Thực hiện tuyên truyền, phổ biến công khai các thông tin về hợp đồng lao động theo quy định, không gây khó khăn bức xúc cho giáo viên trong quá trình xét hợp đồng. Không thu bất cứ khoản kinh phí nào của giáo viên về công tác thu hồ sơ và xét hợp đồng làm việc.

          Cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công nhiệm vụ trong Hội đồng xét hợp đồng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về công tác hợp đồng làm việc giáo viên của nhà trường.

2. Chỉ tiêu hợp đồng lao động

Căn cứ công văn số 2747/UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động đối với vị trí việc làm giáo viên năm học 2020-2021, trường Mầm non Sơn Lộc được giao chỉ tiêu đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non năm học 2020 – 2021 với số lượng là 1 giáo viên.

3. Đối tượng hợp đồng

3.1. Các GV tham gia kỳ thi tuyển dụng GV MN năm học 2019-2020 có kết quả sát hạch vòng 2 đạt 50 điểm trở lên (sau khi đã cộng điểm ưu tiên).

3.2. Các giáo viên đã được UBND huyện có văn bản đồng ý cho các trường ký hợp đồng làm việc năm học 2019-2020, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên theo Luật Giáo dục 2019.

4. Thời gian hợp đồng lao động

Từ ngày 01/9/2020, tối đa 10 tháng, đến khi có biên chế bổ sung thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định hiện hành.

5. Kinh phí hợp đồng lao động:

Trích từ ngân sách UBND huyện Can Lộc hỗ trợ 2.770.000 đồng/01 người/01 tháng (tương đương với hệ số lương 1.86)

          6. Hình thức tổ chức xét hợp đồng lao động:

          6.1. Nhà trường thu nhận hồ sơ đăng ký hợp đồng lao động của giáo viên;

          6.2. Hội đồng xét tuyển tổ chức xét hợp đồng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Các GV tham gia kỳ thi tuyển dụng GV MN năm học 2019-2020 đã được UBND huyện phê duyệt kết quả nhưng chưa được tuyển dụng do chứng chỉ Tiếng Anh chưa hợp lệ, không vi phạm quy chế kỳ thi và 09 giáo viên dự kiến tuyển dụng bổ sung (có danh sách kèm theo).  Lấy từ điểm cao đến hết chỉ tiêu.

- Nếu còn chỉ tiêu thì xét đối tượng có thời gian hợp đồng theo thông báo của UBND huyện lâu hơn. Lấy người có thời gian lâu nhất đến hết chỉ tiêu. Trường hợp giáo viên ngắt quãng thời gian hợp đồng do nghỉ sinh hoặc các lý do khác thì lấy cộng dồn tổng thời gian hợp đồng để xét.

Nếu thời gian hợp đồng bằng nhau thì ưu tiên người có trình độ cao hơn, lấy từ trình độ đại học, cao đẳng đến hết chỉ tiêu. Nếu cùng trình độ thì ưu tiên người có kết quả học tập cao hơn đến hết chỉ tiêu.

          + Các trường hợp còn lại Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng - căn cứ thực tế, lấy ý kiến đồng ý của các thành viên hội đồng (ít nhất 2/3 thành viên đồng ý) để xem xét quyết định.

7. Thời gian

- Từ 26-31/8: Thông báo quy chế, chỉ tiêu hợp đồng; thu nhận hồ sơ.

- 01-02/9: Hội đồng cấp trường tổ chức xét.

- 04/9: Thẩm định, báo cáo kết quả xét cấp trường.

8. Địa điểm thu nhận hồ sơ và xét hợp đồng

Văn phòng trường Mầm non Sơn Lộc.

9. Hồ sơ xét hợp đồng

          Đối với các giáo viên đã được UBND huyện cho các trường hợp đồng năm học 2019-2020: Bổ sung thêm các văn bằng, chứng chỉ mới (nếu có); Bản đánh giá nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng trường nơi giáo viên hợp đồng làm việc năm học 2019-2020; thông báo hàng năm của UBND huyện về việc đồng ý cho trường hợp đồng.

Phần III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG XÉT HỢP ĐỒNG

1. Hội đồng xét hợp đồng lao động

1.1. Hội đồng xét hợp đồng lao động do Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.

1.2. Hội đồng xét hợp đồng lao động làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức thu hồ sơ hợp đồng lao động

-  Tổ chức xét hợp đồng lao động.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác hợp đồng lao động theo quy định

- Hội đồng xét hợp đồng lao động được sử dụng con dấu của nhà trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng xét hợp đồng

2.1. Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng xét hợp đồng lao động theo quy định, chỉ đạo tổ chức thu nhận hồ sơ và xét hợp đồng lao động đảm bảo đúng quy chế.

- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng xét hợp đồng lao động;

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả hợp đồng lao động năm học 2020 – 2021.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác tuyển sinh.

2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng xét hợp đồng lao động và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng  theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

2.3. Các thành viên của Hội đồng xét hợp đồng lao động do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng xét hợp đồng lao động thực hiện đúng quy định.

2.4. Thư ký Hội đồng giúp Chủ tịch Hội đồng xét hợp đồng lao động:

- Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng xét hợp đồng lao động và ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng xét duyệt hợp đồng lao động;

- Tổ chức và chuẩn bị các hồ sơ xét hợp đồng lao động;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả của Hội đồng xét hợp đồng lao động năm học 2020 – 2021.

Phần IV

                            TỔ CHỨC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Các bước chuẩn bị

1.1. Thông báo Quy chế xét hợp đồng lao động đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non năm học 2020 - 2021 được đăng tải trang website trường, trên mạng xã hội, niêm yết công khai tại bảng công khai của nhà trường.

 1.2. Nội dung thông báo xét hợp đồng lao động gồm: Đối tượng hợp đồng, chỉ tiêu hợp đồng, hình thức hợp đồng, các nhóm đối tượng ưu tiên, hồ sơ hợp đồng, thời gian hợp đồng, địa điểm nhận hồ sơ xét hợp đồng...

1.3.Tổ chức nhận hồ sơ giáo viên đăng ký hợp đồng lao động.

1.4. Chuẩn bị các biểu mẫu liên quan đến công tác hợp đồng lao động.

2. Tổ chức xét hợp đồng lao động

2.1. Hội đồng xét tuyển lần lượt theo từng thứ tự ưu tiên, xét hợp đồng giáo viên trẻ thuộc đối tượng ưu tiên 1, nếu còn chỉ tiêu thì xét hợp đồng đối tượng 2, tương tự như thế cho đến hết chỉ tiêu hợp đồng.

2.2. Tổng hợp kết quả xét hợp đồng lao động năm học 2020 – 2021.

2.3. Thông báo kết quả hợp đồng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Lưu hồ sơ hợp đồng lao động trong hồ sơ nhà trường.

Lưu ý: Giáo viên nộp hồ sơ hợp đồng đúng thời gian quy định. Những hồ sơ  nộp không đúng thời gian, nhà trường không thu và giáo viên tự chịu trách nhiệm.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hội đồng xét hợp đồng lao động tiếp nhận, giải quyết và chậm nhất sau 5 ngày trả lời các khiếu nại tố cáo về công tác hợp đồng lao động năm học 2020-2021. Các khiếu nại, tố cáo nặc danh Hội đồng xét hợp đồng lao động không giải quyết, trả lời./.

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     ( Đã ký)

 

                                                                                           Nguyễn Thị Loan


Nguồn:mnsonloc.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết